ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国
  ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត

ចំពោះការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតជាធម្មតាគេជ្រើសយកការវះកាត់ ការព្យា

បាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្ម និង ការព្យាបាលតាមអង់ដូគ្រីន។ បច្ចុប្បន្នកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរការព្យាបាលដោយប្រើវិធីព្យាបាលតែមួយ មកប្រើវិធីព្យាបាលច្រើនប្រភេទរួមផ្សំគ្នា ជាពិសេសមានទិសដៅវិវត្តទៅខាងវិធីព្យាបាលរួមផ្សំការព្យាបាលបែបអឺរ៉ុប និង វិទ្យាពេទ្យចិន។

ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត

1. ការព្យាបាលដោយការវះកាត់

ការវះកាត់ជាជំរើសដំបូងបង្អស់ក្នុងការព្យាបាលមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត។ យោងតាមព្រំដែននៃការវះកាត់ គេបែងចែកជា ៖ “ការវះកាត់ចោលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតទាំងមូល” “ការវះកាត់ចោលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតស្ទើរទំាងអស់ ឬ ការវះកាត់ចោលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមួយបំនែកធំ” និង “ការវះកាត់ចោលក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមួយផ្នែកតូច” -ល-។ ការវះកាត់ផ្នែកខាងក្រៅពិបាកនឹងកាត់ចោលសរិរាង្គក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតទំាងមូល។ នៅក្នុងបំនែកដែលកាត់មិនអស់អាចសល់នៅសរិរាង្គបង្កជម្ងឺមហារីកកា្លយទៅជាគ្រោះថា្នក់ដែលអាចលាប់ឡើងនៅពេលក្រោយ។

2. ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្ត

ការព្យាបាលតាមបែបគីមីសាស្រ្តសំខាន់ប្រើជាជំនួយក្រោយការវះកាត់លើមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលមានសមត្ថភាពបំលែងចែកខ្សោយ ឬ មហារីកដែលមិនទាន់បែងចែក។ អាចប្រើជាវិធីព្យាបាលលើមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលឿន។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពមិនសូវល្អ ហើយផលប៉ះពាល់ខាំ្លង។ ជាធម្មតាច្រើនប្រើជាមួយការព្យាបាលតាមបែបបុរាណដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទំាងនោះនិង បង្កើនគុណភាពប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល។

3. ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធអង់ដូគ្រីន

សារធាតុមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតអាចសង្កត់លើ អង់ដូគ្រីនTSH ដូចនេះមានប្រសិទ្ធភាពបង្ក្រាបការរីកលូតលាស់ និង មហារីកដែលមានលក្ខណៈបំនែងចែក។ សំរាប់ប្រភេទដែលមានរូបរាងដូចក្បាលដោះ និង ប្រភេទដែលមានដុំពកតូចៗជាច្រើន វាមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលខ្ពស់ជាង។ ដូចនេះ នៅប្រភេទនៃមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នៅក្រោយការវះកាត់អាចអោយអ្នកជម្ងឺបំប៉នសារធាតុទីរ៉ូអ៊ីតដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងពិសេសនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការការពារការលាប់ឡើងវិញ និង ដុំសាច់ផ្លាស់ទី ប៉ុន្តែសំរាប់មហារីកមិនទាន់ធ្វើបំនែងចែកគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ។

4. ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្ម

ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មជាវិធីព្យាបាលបែបជាជំនួយបន្ថែមម្យ៉ាង ក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រតែងយោងតាមប្រភេទមូលហេតុជម្ងឺមិនដូចគ្នាជ្រើសរក ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មផ្នែកខាងក្នុងឬ ផ្នែកខាងក្រៅ។ អាចប្រើនៅមុនឬក្រោយការវះកាត់រួមជាការព្យាបាលតាមវិទ្យាពេទ្យចិនជាមួយគ្នា។ ប្រភេទនៃមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតជាច្រើនគ្មានប្រតិកម្មនឹងការព្យាបាលបែបនេះសោះ ក្នុងនោះមានមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលមិនទាន់ធ្វើបំនែងចែកមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលប្រសើរក្នុងរយៈពេលព្យាបាលខ្លី។ ហើយមេរោគបង្កជម្ងឺមហារីកដែលមានលក្ខណៈរួមតូចយ៉ាងជាក់លាក់ អាចសម្រួល អាការៈលក្ខណៈជាសំពាធ និង កាត់បន្ថយការឈឺចាប់។ មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលធ្វើបំនែងចែករួចហើយ ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយ ដូចនេះគេមិនប្រើការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្មជាការព្យាបាលបែបជំនួយមុន និង ក្រោយមហារីកទៀតឡើយ។

5. ការព្យាបាលរួមផ្សំគ្នាទាំងវិទ្យាពេទ្យអឺរ៉ុប និង ចិន

ការព្យាបាលរួមផ្សំគ្នាទាំងវិទ្យាពេទ្យអឺរ៉ុប និង ចិន ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរព្យាបាលមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតទាំងមួល វាអាចកាត់បន្ថយការលាប់ឡើងវិញក្រោយការវះកាត់របស់អ្នកជម្ងឺ ក៏អាចប្រើជាមួយអ្នកជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដែលមិនសមនឹងការវះកាត់ អ្នកជម្ងឺដែលបានលាប់ឡើងហើយព្យាបាលម្តងទៀត។ ក៏អាចប្រើជាការព្យាបាលដល់អ្នកជម្ងឺដែលក្រោយពេលទទួលការវះកាត់ ការព្យាបាលតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុសកម្ម តាមបែបគីមីសាស្រ្ត-ល- ហើយមានសុខភាពខ្សោយ នឿយហត់អស់កំលាំងយ៉ាងខ្លាំងនោះ។

6. ការព្យាបាលតាមការចាក់បញ្ចូលដោយបន្សល់មុខរបួសតូច

នៅម៉ាស៊ីនថតរូបហ្វីលនៃវិទ្យាពេទ្យដូចជា នៅក្រោមប្រព័ន្ធCT ធ្វើការចាក់បញ្ចូល នឹងស៊កបំពង់ដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេស ហើយបំពង់ចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្សត្រង់តែម្តង។ អាចពិនិត្យបម្រែបម្រួលនៃជម្ងឺ ឬ ខណៈនោះកាត់យកសរិរាង្គ ឬ កំនត់ដំណាក់កាលតាមផ្នែកដំណើរការព្យាបាល។ ត្រូវការតែចន្លោះមុខកាំបិត1-2មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ មានចំនុចល្អដូចជា ៖ រួមមានមុខរបួសតូច សះស្បើយបានលឿន ប្រសិទ្ធភាពល្អ។

អ្នកជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកសូមណែនាំថា ៖ ការជ្រើសរើសវិធីព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតត្រូវយោងតាមដំណាក់កាលនៃសា្ថនភាពជម្ងឺ ថាមពល កំលាំងទ្រាំទ្ររបស់អ្នកជម្ងឺ និង ប្រវត្តិជម្ងឺដែលធ្លាប់មានពីមុនមក កត្តាទាំងនេះផ្សំចូលគ្នាដើម្បីសំរេចបាន។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ