ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ជម្ងឺដែលទាក់ទងនឹងស្បូន

អី្វទៅជាជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក?

ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក ជាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីបម្រែបម្រួលឆ្អឹងរួញចូលធ្វើអោយសសៃ ឬ ប្រលោះឆ្អឹងកងកមានលក្ខណៈប្រែប្រួល ណែនតួចចង្អៀត នាំអោយផ្តល់សំពាធ ឬ សង្កត់លើសសៃពួរបញ្ជាឈ្មោះថា(Spinal Cord) ប្រសាទដែលចែកចេញពីសសៃពួរបញ្ជា(Spinal Cord) ជាហេតុបង្កជាជំងឺ។ ក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបង្ហាញជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកមានលក្ខណៈដូចជា៖ ឈឺដើមក និង សា្ម ស្ពឹកអវៈយវៈមួយកំណាត់លើ សាច់ដុំរួញស្វិត។ បើមានលក្ខណៈធ្ងន់គឺ៖ ជើងទាំងសងខាងរមួរ និង ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ ឬអាចឈានដល់ស្ពឹកអវៈយវៈទាំងអស់ ការបន្ទោរបង់តូចធំមិនប្រក្រតី និង ពិការអវៈយវៈតែម្តង។

ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក ជាជំងឺដែលតែងកើតឡើងលើមនុស្សវ័យចំនាស់ ប៉ុនែ្តដោយរបបការរស់នៅមានសភាពប្រែប្រួល និង ការថែទាំសុខភាពមិនសូវដិតដល់ ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកក៏អាចកើតឡើងលើមនុស្សវ័យក្មេងបានដែរ ហើយអត្រាកើតជំងឺបុរសខ្ពស់ជាងស្ត្រី។

តើគេចែកប្រភេទជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកយ៉ាងដូចម្តេច?

យោងតាមផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបង្ហាញជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក ដោយផ្អែកលើផ្នែកប្រែប្រួលនៃជំងឺ សរីរាង្គដែលត្រូវសង្កត់ និង ទំងន់សង្កត់ ធ្វើអោយជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ។ យោងតាមអាការៈក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកអាចបែងចែកជាប្រភេទប្រសាទដែលចែកចេញពីសសៃពួរបញ្ជា(Spinal Cord) ប្រភេទសសៃពួរបញ្ជា (Spinal Cord) ប្រភេទសសៃឆ្អឹងកងក និង ប្រភេទសសៃប្រសាទកញ្ជឹងក។ ហើយអាការៈជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកគ្រប់ប្រភេទអាចឃើញក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត និង ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកប្រភេទមានលក្ខណៈច្របូកច្របល់។

ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក

មូលហេតុនៃការកើតជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកមានអ្វីខ្លះ?

1. ការធ្វើការនឿយហត់ជាប្រចាំ ៖ ផ្នែកក្បាល និងក តែងនៅក្នុងសណ្ឋានតែមួយ ងាយក្នុងការកើតឡើងនៅសាច់ឆ្អឹងថ្មី ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខ្លះនៃសសៃប្រសាទ និង សសៃឈាម បនា្ទប់មកវិវត្តន៍ទៅជាជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក។

2. របួសខាងក្រៅ ៖ នៅមុនពេលត្រូវរបួសប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទុកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកក្នុងកំរិតណាមួយទៅហើយនោះពេលត្រូវរបួសនឹងលេចចេញអាការៈភ្លាមៗ។

3. ចរិយាបទមិនល្អ ៖ អោនក្បាលធ្វើការងារជាប្រចាំ និង មើលទូរទស្សន៍ ឬ មើលសៀវភៅនៅលើគ្រែ ធ្វើអោយសាច់ដុំផ្នែកកស្ថិតក្នុងលក្ខណៈនឿយហត់ ងាយនឹងរបួសផ្នែកនៃកនេះ។

4. ទ្រង់ទ្រាយលូតលាស់នៅឆ្អឹងកងកមិនសូវល្អ ៖ កូនឆ្អឹងកងកតូចណែនចង្អៀតពីធម្មជាតិ និង ឆ្អឹងរួញចូល-ល- ជាមូលដ្ឋានដែលកើតជំងឹ។ អ្នកដែលមានចំនុចដូចខាងលើនេះមានអត្រាកើតជំងឺលើសពីមនុស្សធម្មតា2ដង។

តើជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះ?

1. ផ្នែកក និង ស្មាចុករោយអាចសាយដល់ដើមក និង អវៈយវៈខាងលើផងដែរ។

2. ផ្នែកចង្កេះស្មាម្ខាងមានសំពាធធ្ងន់ អវៈយវៈខាងលើគ្មានកំលាំង ស្ពឹកម្រាមដៃ។

3. អារម្មណ៍នៅលើស្បែកនៃអវៈយវៈខាងលើធា្លក់ចុះ ដៃក្តាប់វត្ថុគ្មានកំលាំង។

4. អវៈយវៈខាងក្រោមគ្មានកំលាំង ដំណើរមិននឹងនរ ស្ពឹកដៃជើង។

5. បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើការបន្ទោរបង់ធំ និងបន្ទោរបង់តូច មានការប៉ះពាល់លើសមត្ថភាពផ្លូវភេទ អាចឈានដល់ពិការអវៈយវៈទៀតផង។

6. អ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកតែងវិលមុខ បើធ្ងន់ធ្ងរក៏មានការណែនដើមទ្រូងក្អួតចង្អោរ អ្នកជំងឹមួយភាគតួចមានការវិលមុខខ្លាំងនិងខ្យល់គ។

7.នៅពេលជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកធ្វើអោយកញ្ជឹងកហត់នឿយធ្វើអោយកើតមានការឈឺក្បាល ព្រិលភ្នែក ឡើងហើមភ្នែកទាំងសងខាង ឬ ឡើងស្ងួត ហឹងត្រចៀក និង រំជួល ចិត្ត-ល-។

ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក 2

តើជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកមានវិធីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអ្វីខ្លះ?

1. ការពិនិត្យឆ្អឹងកងកតាមCT ៖ អាចពិនិត្យសា្ថនភាពបំលែងកំណើនកាល់ស្យូមរបស់ឆ្អឹងកងកយ៉ាងច្បាស់ អាចវិភាគរូបរាងច្បាស់លាស់នៃឆ្អឹងកងក។

2. ការពិនិត្យឆ្អឹងកងកតាមMRI ៖ អាចពិនិត្យសា្ថនភាពលើសសៃពួរបញ្ជា (Spinal Cord) ដែលត្រូវសង្កត់ពោយចេញក្រៅ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យត្រឹមត្រូវមុនការវះកាត់។

3. រូបអគ្គិសនីសាច់ដុំ ៖ សក្តិសមនឹងអ្នកជំងឹឆ្អឹងកងកដែលមានអាការៈសាច់ដុំគ្មានកំលាំង អាចត្រួតពិនិត្យដែលកំនត់វិភាគឃើញកនែ្លងនៃជំងឺសសៃប្រសាទផ្នែកខាងក្នុងដូចជា សសៃប្រសាទសាច់ដុំយ៉ាងច្បាស់លាស់ និង ឡើងរឹងនៅផ្នែកខាង លក្ខណៈសសៃប្រសាទប្រែប្រួល-ល-។

តើជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកមានវិធីព្យាបាលអ្វីខ្លះ?

1. វិធីព្យាបាលដោយការការពារ ៖ វិធីព្យាបាលដោយការការពារសក្តិសមប្រើជាមួយអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈជំងឺស្រាល ក្នុងនោះរួមមាន ៖ ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំលេប ការព្យាបាលបែបសណ្តោង និងការព្យាបាលការហាត់ប្រាណ។

2. ការព្យាបាលដោយវះកាត់ ៖ អ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកដែលរាងធ្ងន់ធ្ងរ និង ក្រោយពេលធ្វើការព្យាបាលដោយការការពារហើយគ្មានឃើញប្រសិទ្ធភាពនោះត្រូវប្រើការព្យាបាលដោយការវះកាត់ ក្នុងនោះរួមមាន ៖ ការវះកាត់ឆ្អឹងកមុន និងឆ្អឹងកក្រោយ។

3. ការព្យាបាលតាមវិទ្យាពេទ្យបុរាណចិន ៖ វិទ្យាពេទ្យបុរាណចិនធំធេញជ្រាលជ្រៅ ហើយមិនចាំបាច់ការកាំបិទ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពសំរួលបង្កើនកំលាំងសារពាង្គកាយទាំងមូលអោយមានតុល្យភាព។

4. ការព្យាបាលការចាក់បញ្ចូលដោយបន្សល់មុខរបួសតូចលើឆ្អឹង ៖ ការព្យាបាលការចាក់បញ្ចូលដោយបន្សល់មុខរបួសតូចលើឆ្អឹងនៃមន្ទីរពេទ្យកា្វងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបថ្មីជាងគេបង្អស់ដូចជាឆ្លងកាត់តាមបច្ចេកទេសជាច្រើនមកព្យាបាលជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក។

ជំងឺឈឺឆ្អឹងកងក 3

តើមានការតំហែទាំលើជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកដូចមេ្តចខ្លះ?

1. ក្រោយការវះកាត់1ទៅ2សបា្តហ៍អ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកត្រូវមានការធ្វើចលនាអវៈយវៈទាំងអស់ និង គន្លាក់ឆ្អឹងទាំងអស់អោយភាពរស់រវើក ដូចជាក្តាបដៃ លាដៃ-ល-។

2.នៅពេលអ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកចុះពីគ្រែធ្វើចលនាផ្នែកកត្រូវរុំស៊ីម៉ង់អោយមានលំនឹង ហើយជៀសវាងការបង្វិលផ្នែកកហួសហេតុពេក។

3. អ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកត្រូវការរុំស៊ីម៉ង់អោយមានលំនឹងពី2ទៅ4សបា្តហ៍ នៅពេលសំរាកលើគ្រែអាចដោះចេញបាន។

4. ក្រោយការវះកាត់អ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកត្រូវបង្កើនការហ្វឹកហាត់ផ្នែកក ដូចជាអើតកមកមុខ ងើយទៅក្រោយ និង ងាកកឆ្វេងស្តំា-ល-។

5. អ្នកជំងឺឈឺឆ្អឹងកងកគួរគប្បីប្រយ័ត្នក្នុងការត្រូវរបួសដោយឧប្បតិ្តវហេតុ ដូចជាអើយកហួសហេតុ បង្វិលកហួសហេតុ និង រំញ័រផ្នែកកខ្លាំងពេក។

អាចទទួលបានការគាំទ្រអ្វីខ្លះ?

ការអនុវត្តន៍បង្ហាញថា ដោយសារសេវាកម្មក្រុមអ្នកកាន់វិន័យជាច្រើនទៀតសំរាប់ធ្វើតាមបញ្ជាអ្នកជម្ងឺឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ស័ក្តិសម របបសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អបំផុត និងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជម្ងឺមហារីកស្បែកទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់។  មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបានបង្កើតជាក្រុមសំរាប់ធ្វើការព្យាបាលមួយដែលមានការចូលរួមពីផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនសំរាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និង ធ្វើការព្យាបាល តាមរយៈនេះយើងអាចលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាល មួយផ្នែកទៀតយើងនឹងផ្ដល់សេវាដ៏ល្អជាទីគាប់ចិត្តដល់អ្នកជំងឺ ដូចនេះហើយអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកដល់អ្នកជំងឺ។ ចំនែកឯការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរវាងអ្នកជំងឺ និងវេជ្ជបណ្ឌិតគឺអាចធ្វើឡើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ ការជួបមុខដោយផ្ទាល់ អ៊ីម៉ែល(Email) អនឡាញ (Online) ដើម្បីជួយពួកគាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក។ សំរាប់អ្នកជំងឺយើងមានក្រុមតូចមួយផ្ទាល់សំរាប់ធ្វើការព្យាបាលដែលមានសមាសភាពដូចជា ៖ វេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាយិកា អ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ អ្នកបកប្រែ។ល។ ដើម្បីបំពេញតំរូវការដល់អ្នកជំងឺគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។ អញ្ចឹងហើយធ្វើអោយអ្នកជំងឺស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានយ៉ាងរលូន និងធ្វើការសហការបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការព្យាបាល។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ