ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
លក្ខន្និកៈនៃការទំនួលខុសត្រូវ

ការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យា

គេហទំព័រ និងគេហទំព័រក្រោមបង្គាប់ជាច្រើនទៀតត្រូវបានផ្សាយនិងរក្សាទុកដោយមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក លោកអ្នកបានចូលទស្សនានូវគេហទំព័រនេះបានបង្ហាញនូវការយល់ព្រមដើម្បីទទួលនូវលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាត្រូវបានគម្រោងទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នេះ។ បើសិនជាលោកអ្នកមិនព្រមទទួលនូវកិច្ចសន្យាទាំងអស់នេះទេ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកបញ្ឈប់ការចូលទស្សនានូវគេហទំព័រនេះ។

ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែនូវលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់ពេលវេលា។ ដូច្នេះហើយ នៅរៀងរាល់ពេលលោកអ្នកចូលទស្សនាគេហទំព័រ លោកអ្នកគួរតែអាននូវទំព័រនីមួយៗ។ ព្រឹត្តការណ៍ដែលថាអ្នកនៅក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាទាំងនេះ,ត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្តនូវគេហទំព័រនេះនិងបានយល់ព្រមផងដែរដើម្បីទទួលនូវការប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាថ្មីៗនេះ។  លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាទាំងនេះត្រូវបានទទួលដោយច្បាប់ភាសាចិនដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការបកប្រែនូវការចុះសំរុងគ្នាជាមួយច្បាប់ភាសាចិនដោយគ្មានឯកសារយោងដើម្បីប្រឆាំងក្នុងការបង្កើតច្បាប់ឡើយ។

រក្សាសិទ្ធិ

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវផ្នែកមហារីកផ្តល់នូវបណ្តាញសេវាកម្មពត័មានអាចនឹងរួមមានដូចជា:អត្ថបទ,Sofeware, សំលេង,រូបភាព,វីដេអូ,តារាង។ល។ រាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់នេះតូ្រវបានការពារដោយរក្សាសិទ្ធិ,និក្ខិត្តសញ្ញា និងទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិច្បាប់ជាច្រើនទៀត។ មនុស្សនីមួយៗប្រសិនបើអត់ទទួលបានពីមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកបន្ទាប់ពីផ្តល់នូវការអនុញ្ញាតនិពន្ធគឺត្រូវបានហាមឃាត់ការបោះពុម្ពថែម,ចែកចាយ ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់នៃខ្លឹមសារ ឬពត័មាននៃគេហទំព័រនីមួយៗ។

សេវាកម្មពត័មានគេហទំព័រនេះចុះផ្សាយដោយរោងចក្រ ជាកម្មសិទ្ធិចំពោះអ្នកនិពន្ធច្បាប់ដើមនៃការរក្សាសិទ្ធិឬក៏អត្ថបទបោះពុម្ពពីបណ្តាញដទៃទៀតជាមួយនឹងស្ថានីយ៍រក្សាសិទ្ធិច្បាប់ដើមទាំងអស់,គឺត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ និងជាប្រធានបទដើម្បីធ្វើជារបាយការណ៍ស្របទៅជាមួយគ្នា។ មាត្រា និងឯកត្តលក្ខណៈនីមួយៗបានបញ្ជាក់ថាពត័មានដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រវែបសាយអាចត្រូវបានសង្ស័យការល្មើសច្បាប់នៃសិទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ និងការចាប់អារម្មណ៏របស់ពួកគេ សូមភ្ជាប់ការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ ពួកយើងខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្តូរនូវការបញ្ជាក់ដោយឥតភស្តុតាងក្នុងការរំលោភខ្លឹមសារឲ្យបានជាប្រញាប់។

អ្នកបដិសេធ

គេហទំព័រដែលផ្តល់ជូននូវពត័មាន និងឯកសារទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីព្រាងទុកតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនអាចត្រូវបានបកស្រាយដោយមតិយោបល់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតអ្វីទេ ក៏មិនគួរត្រូវបានប្រើក្នុងគោលដៅវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលផងដែរ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរពីបញ្ហាសុខភាព សូមអញ្ជើញមកពិគ្រោះជាមួយបុគ្គលិកជំនាញព្យាបាលរបស់យើងខ្ញុំ។

មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកមិនព្រមទទួលនូវការទំនួលខុសត្រូវណាមួយពីការភាន់ច្រឡំ រឺខ្វះចន្លោះណាមួយនៅក្នុងពត័មានដែលមានលើទំព័រវែបសាយឡើយ,មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកមិនមានការទទួលខុសត្រូវនូវគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រចំពោះលោកអ្នកផងដែរ។ មធ្យោបាយព្យាបាលជាក់លាក់,ផលិតផល ឬសេវាកម្មមិនត្រឹមតែបានរួមគា្ន ឬក៏បង្ហាញឲ្យឃើញនូវអនុសាសន៍ ឬការយល់ព្រមនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក។

គោលនយោបាយដាច់ពីគេ

ថែទាំអ្នកប្រើប្រាស់នូវភាពដាច់ពីគេគឺជាគោលនយោបាយមួយនៃមន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីក នៅពេលដែលពួកយើងខ្ញុំទទួលបានពត័មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ពត័មាននីមួយៗត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រព័ន្ធ មានតែអ្នកដែលឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងបុគ្គលិកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណោះនឹងអាចអានឯកសាររបស់បុគ្គលទាំងនេះបាន។ នៅពេលដែលមិនបានទទួលនូវការអនុញ្ញាត ឬឯកសារទាក់ទងរបស់លោកអ្នក,មន្ទីរពេទ្យក្វាងចូវទំនើបផ្នែកមហារីកធានាថាមិនបើកចំហជាសាធារណៈ ឬមិនផ្តល់ឲ្យភាគីទីបីនូវឯកសារទាក់ទងអ្នកប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈឡើយ។

ទាក់ទងពត័មានថ្មីៗ អាការៈជម្ងឺមហារីក ការវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីក ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីក មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ ប្រធានពិសេសនៃជម្ងឺមហារីក បច្ចេកវិទ្យាព្យាបាល និង ឧបករណ៍ មជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាកម្ម ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ លក្ខន្និកៈនៃការទំនួលខុសត្រូវ ថែទាំសុខភាពមហារីក ប្រធានបទពីសកម្មភាព លក្ខណះពិសេសរបស់ដេប៉ាតេម៉ង់និមួយៗ ក្បាលរបស់ឆ្អឹងភ្លៅអត់មានឈាមផ្តល់ឲ្យ បណ្តាលឲ្យស្លាប់ អ្នកជម្ងឺដែលមានអាការៈឆ្អឹងចង្កេះពោយចេញក្រៅបានសរសេរកំណាព្យបី ការព្យាបាលដោយវិធីមុខរបួសតូចសំរាប់ជម្ងឺផ្នែកឆ្អឹង ការបណ្ដុះនូវកោសិកាពហុសមត្ថភាព ជម្ងឺក្រិនថ្លើម ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម ជម្ងឺដែលទាក់ទងនឹងស្បូន ប្រវត្តិរឿងរបស់អ្នកជម្ងឺ ផែនទីវេបសាយ
មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ