ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកដោយហ្វូតុនណៃ(Photon Knife)ពិតជាមានប្រសិទ្ធិភាព


´KWCaCnCaticinmñak;mkBI\NÐÚensuI qñaMenHGayu 68 qñaM manCMgWmharIksYt/EpñkxagsþaMduHnUvduMsYt

mharIk3/5sg;TIEm:Rt X3cm edaysarEtkñúgxøÜnmanCMgWehImsYt sYtmankarxusEbøkkan;EtF¶n;F¶r

kalBImYyqñaMmun/suxPaBminGacTTYlykkarBüa)aledaykarvHkat;)an .

Ex]sPaqñaMenH´mkdl;mnÞIreBTükVagcUvTMenIbEpñkmharIkenARbeTscinkarBüa)aledaykaMbitkaMrsµIhVÚtun

bIelIk)anRtYtBinitü lT§pll¥Nas; \LÚvenHbBaðamharIksYt)anFURsalehIy ebItamkarsµanb:unµanExeRkay

CMgWmharIksYtrbs;´nwgCasHes,Iy .

ជំងឺមហារីកសួត

edaysarEtbTBiesaFn_pÞal;xøÜnrbs;´ ´manGarmµN_faTTYl)anlT§pll¥BIkarBü)alCMgWmharIksYt

enARbeTscin dUecñH´)anENnaMsac;jati´mkkan;mnÞIreBTükVagcUvTMenIbBüa)alCMgWmharIk qñaMenHKat;man

Gayu 40 qñaM sMNagGaRkk;Kat;)anekItCMgWmharIkRcmuH ral;éf¶eBlRBwkhUrQamtamRcmuH QWRtecok nig

QWk,al tamkarBinitüy:aghµt;ct;enAEpñkkBa©wgk rkeXIjduMBkmYyEdlminsUvc,as; CarUbFaturwg minkMerIk 

minmanGarmµN_faQWcab;GVI kCMgWmkviPaKeXIjfamharIkRcmuHeTACalUsikay:agqab;rh½s qøgkat;karBüa)al

CMgWedaykaMbit kaMrsµIhVÚtun enAmnÞIreBTükVagcUvtMenIbEpñkmharIkCagmYyEx sßanPaBFUes,Iyy:agCak;Esþg 

)anecjBImnÞIreBTüeRkayCasHes,Iy .

karENnaMGMBIcMNucBiessrbs;mnÞIreBTü karBüa)alCMgWmharIkedayBMucaM)ac;eRbIiFIbIy:ag 1/Büa)aleday

karvHkat; 2/kar)aj;bBa©Úl 3/FatusaRsþKImI karBüa)aledaykaMrsµIKWCakarRtwmRtUvEtminl¥\tex©aHenaHeT kar

yl;RcLM)anbMpøajeFVIeGayCMgWmharIkxitkan;EtCity:agc,as; dUecñHehIybc©úb,nñmnÞIreBTükVagcUvTMenIbEpñk

mharIk)anbgðajxøÜnenAelIsklelaky:agTUlMTUlaykñúgkarpÁt;pÁg;brikçakaMrsµI kaMbitkaMrsµIhVÚtunfVIt,itEtCakaM

bitmYy b:uEnþCakarBitminEmnCakaMbitEdlmnusSTUeTA)anCYbRbTHenaHeT .     

kaMbitkaMrsµIhVÚtun KWCakaMbitm:üagrYmCamYy Photon vaminEmnCakaMbitEdlsMxan;BitEmn b:uEnþKWva

RsbeTAelIbec©kviTüamYyRbePT kaMbitkaMrsµIhVÚtun GacbgðajTIkEnøgtamry³kuMBüÚT½ry:agRtwmRtUv nig karEktRmUvedaysV½yRbvtþi cMNucEdlCMgWRtUvkarbMpøaj eyagtamTItaMgnigkMriénkarERbRbYlCMgWtUcFM KWRtUvEt

eFVIkareRCIserIskar)aj;kaMrsµIEdlmankMritmindUcKña Cak;EsþgKWkmøaMgkaMrsµIeTAkan;CMerAénRbePTCMgW cab;BICMgW

sésQam GMgWehIm CMgWrlYy rhUtQandl;esckþIsøab; esckþIsøab;KWmanenACMuvijxøÜneyIg . m

karBüa)aledaykaMbitkaMrsµIhVÚtunKWmaneRcInCagkarBüa)altamviFIburaN karBüa)aledaykaMbit

kaMrsµIhVÚtunKWmincaM)ac;eFVIkarvHkat; CMnYseGaykarvHkat;edaykaMbiteTAkñúgsrIragÁbNþúMCalika GñkCMgWpÞal;min

TTYlkarQWcab;BIkarvHkat; eBleFVIkarBüa)alminecjQam qøgkat;eTAelIkargaredayykcitþTukdak;tamkmµ

viFIRtYtBinitürhUtTTYl)aneCaKC½yeRkamkarcg¥úlbgðajtamviFIRtYtBinitüd¾RtWmRtUv karBüa)alCMgWmharIk

edaykaMbitkaMrsµIhVÚtun vaeRbobeFobeTAnwgkar)aj;kaMrsµI nig viFIburaN karBüa)almansnÞúHxøaMgsßanPaBc,as;

las; enACMuvijmuxrbYsmansPaBtUcbMput plb:HBal;mantictYc ktþasuvtßiPaBx

hVÚtunKWCakarEfrkSabNMþúekasikarEdlenACMuvij Cak;EsþgrbYsmanticebIeFobeTAnwgkarBüa)alvHkat;tamEbb

buraN dUecñHehIykñúgcMeNammnusSEdleFVIkarBüa)alKWKµankarQWcab; nigeFVIeGayGñkCMgW)anFURsalBIbnÞúkenA

kñúgcitþ .មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ