ភាសាខ្មែរ ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ
ភាសាខ្មែរ
Tiếng Việt
English
Philippine
Indonesian
Bangladesh
Arabic
中国( 简体 / 繁體 )
ទីស្នាក់ការទូទាំងពិភពលោក
ខ្ញុំចង់ចែករំលែក:
ចំពោះសេវាកម្ម VIP

ចំពោះសេវាកម្ម VIP

១. ប្រដាប់ប្រដាមានភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់ស្រាប់

1.បន្ទប់ទោលដ៏មនោរម្

ប្រដាប់ប្រដា

១. គ្រែយោលលំដាប់ខ្ពស់២

២. ទូរទស្សន៍ដែលមានប៉ុស្តិ៍ច្រើនប្រទេស

៣. ផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណែតគ្មានខ្សែ២៤ម៉ោង ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនដាំទឹក ទូដែក

៤. ផ្តល់ជូនសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ២ឈុត ទទូលបោកសំលៀកបំពាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

៥. ផ្ទះបាយប្រើជាសារធារណៈ អាចអោយគ្រួសារចំអិនម្ហូបអាហារ

សេវាកម្ម

១. សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនពីអាកាសយានដា្ឋនដោយឥតគិតថ្លៃ

២.ក្នុងកំឡុងពេលត្រូតពិនិត្យព្យាបាលផ្តល់នូវសេវាកម្មបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ

៣. ម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិសំរាប់ការព្យាបាល៣ពេល+ តែថ្ងៃត្រង់(១ចំនែក)

៤. ដំណើរកំសាន្តទស្សនាទេសភាពទីក្រុងក្វាងចូវ(១ខែម្តង)

៥. សេវាកម្មនាំផ្លូវទៅដើរទិញសំភារៈក្នុងទីក្រុងក្វាងចូវ ២ដងជារៀងរាល់ខែ

៦. សេវាកម្មកក់សំបុត្រយន្តហោះ សណ្ឋាគារ ធ្វើសុំណុំបែបបទVisa -ល-

៧. ផ្តល់ជូនសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀត

៨. ផ្តល់ជូនស៊ីមទូរស័ព្ទប្រទេសចិនចំនួនមួយ (ក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់៥០យេន)

៩. ផ្តល់ជូនសៀវភៅកំរងរូបថតអនុស្សវរិ៍យមួយក្បាល (ពេលចេញពីពេទ្យ)

2.បន្ទប់ VIP ឈុតអឺរ៉ុប ២
     ប្រដាប់ប្រដា

១. គ្រែយោលលំដាប់ខ្ពស់២

២.ទូរទស្សន៍ដែលមានប៉ុស្តិ៍ច្រើនប្រទេសនៅក្នុងបន្ទប់គេង ទូរទស្សន៍នៅបន្ទប់ទទួលភ្លៀវ កុំព្យូទ័រ និងផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណែតគ្មានខ្សែ២៤ម៉ោង

៣. ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនដាំទឹក ទូដែក សាឡុង តៀមតែ តុអាហារ

៤. ផ្តល់ជូនសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ២ឈុត ទទូលបោកសំលៀកបំពាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងបន្ទប់មានកូនផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

១. សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនពីអាកាសយានដា្ឋនដោយឥតគិតថ្លៃ

២.ក្នុងកំឡុងពេលត្រូតពិនិត្យព្យាបាលផ្តល់នូវសេវាកម្មបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ

៣. ម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិសំរាប់ការព្យាបាល៣ពេល+ តែថ្ងៃត្រង់(១ចំនែក)

៤. ដំណើរកំសាន្តទស្សនាទេសភាពទីក្រុងក្វាងចូវ(១ខែម្តង)

៥. សេវាកម្មនាំផ្លូវទៅដើរទិញសំភារៈក្នុងទីក្រុងក្វាងចូវ ២ដងជារៀងរាល់ខែ

៦. សេវាកម្មកក់សំបុត្រយន្តហោះ សណ្ឋាគារ ធ្វើសុំណុំបែបបទVisa -ល-

៧. ផ្តល់ជូនសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀត

៨. ផ្តល់ជូនស៊ីមទូរស័ព្ទប្រទេសចិនចំនួនមួយ (ក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់៥០យេន)

៩. ផ្តល់ជូនសៀវភៅកំរងរូបថតអនុស្សវរិ៍យមួយក្បាល (ពេលចេញពីពេទ្យ)

១០.ផ្តល់ជូនកាសែតភាសាអង់គ្លេសមួយច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ

3.បន្ទប់ VIP ឈុតចិន២

ប្រដាប់ប្រដា

១. គ្រែយោលលំដាប់ខ្ពស់ ថែមមានឈើក្រហមយ៉ាងប្រណិត គ្រែធ្វើពីឈើក្រហមសំរាប់អ្នកកំដរ

២.ទូរទស្សន៍ដែលមានប៉ុស្តិ៍ច្រើនប្រទេសនៅក្នុងបន្ទប់គេង ទូរទស្សន៍នៅបន្ទប់ទទួលភ្លៀវ កុំព្យូទ័រ និងផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណែតគ្មានខ្សែ២៤ម៉ោង

៣. ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនដាំទឹក ទូដែក សាឡុង តៀមតែ តុអាហារ និង ទូសំលៀកបំពាក់-ល-។

៤. ផ្តល់ជូនសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ២ឈុត ទទូលបោកសំលៀកបំពាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងបន្ទប់មានកូនផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

១. សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនពីអាកាសយានដា្ឋនដោយឥតគិតថ្លៃ       

២.ក្នុងកំឡុងពេលត្រូតពិនិត្យព្យាបាលផ្តល់នូវសេវាកម្មបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ

៣. ម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិសំរាប់ការព្យាបាល៣ពេល+ តែថ្ងៃត្រង់(១ចំនែក)

៤. ដំណើរកំសាន្តទស្សនាទេសភាពទីក្រុងក្វាងចូវ(១ខែម្តង)

៥. សេវាកម្មនាំផ្លូវទៅដើរទិញសំភារៈក្នុងទីក្រុងក្វាងចូវ ២ដងជារៀងរាល់ខែ

៦. សេវាកម្មកក់សំបុត្រយន្តហោះ សណ្ឋាគារ ធ្វើសុំណុំបែបបទVisa -ល-

៧. ផ្តល់ជូនសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀត

៨. ផ្តល់ជូនស៊ីមទូរស័ព្ទប្រទេសចិនចំនួនមួយ (ក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់៥០យេន)

៩. ផ្តល់ជូនសៀវភៅកំរងរូបថតអនុស្សវរិ៍យមួយក្បាល (ពេលចេញពីពេទ្យ)

១០.ផ្តល់ជូនកាសែតភាសាអង់គ្លេសមួយច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ

4.បន្ទប់ VIP យ៉ាងប្រណិត ៣ឈុត

ប្រដាប់ប្រដា

១. គ្រែយោលស្វ័យប្រវត្តិលំដាប់ខ្ពស់យ៉ាងប្រណិត១ គ្រែសំរាប់អ្នកកំដរ១

២. មានបន្ទប់ស្រស់ស្រូបអាហារ បន្ទប់ទទួលភ្លៀវ ទូរទស្សន៍ដែលមានប៉ុស្តិ៍ច្រើនប្រទេស ទូរទស្សន៍នៅបន្ទប់ទទួលភ្លៀវ កុំព្យូទ័រ និងផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណែតគ្មានខ្សែ២៤ម៉ោង

៣. ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនដាំទឹក ទូដែក សាឡុង តៀមតែ តុអាហារ

៤. ផ្តល់ជូនសំភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ២ឈុត ទទូលបោកសំលៀកបំពាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងបន្ទប់មានកូនផ្ទះបាយ

សេវាកម្ម

១. សេវាកម្មដឹកជញ្ចូនពីអាកាសយានដា្ឋនដោយឥតគិតថ្លៃ

២.ក្នុងកំឡុងពេលត្រូតពិនិត្យព្យាបាលផ្តល់នូវសេវាកម្មបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ

៣. ម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិសំរាប់ការព្យាបាល៣ពេល+ តែថ្ងៃត្រង់(១ចំនែក)

៤. ដំណើរកំសាន្តទស្សនាទេសភាពទីក្រុងក្វាងចូវ(១ខែម្តង)

៥. សេវាកម្មនាំផ្លូវទៅដើរទិញសំភារៈក្នុងទីក្រុងក្វាងចូវ ២ដងជារៀងរាល់ខែ

៦. សេវាកម្មនំាផ្លូវទៅភ្លក់អាហារឆ្ងាញ់ប្រទេសចិន១ដងជារៀងរាល់សប្តាហ៍

៧.សេវាកម្មទៅទស្សនា Baiyun fangge tiyan ឬ Baiyun tianran yangba tiyan

៨. សេវាកម្មកក់សំបុត្រយន្តហោះ សណ្ឋាគារ ធ្វើសុំណុំបែបបទVisa -ល-

៩. ផ្តល់ជូនសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀត

១០. ផ្តល់ជូនស៊ីមទូរស័ព្ទប្រទេសចិនចំនួនមួយ (ក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់៥០យេន)

១១ ផ្តល់ជូនសៀវភៅកំរងរូបថតអនុស្សវរិ៍យមួយក្បាល (ពេលចេញពីពេទ្យ)

១២. ផ្តល់ជូនកាសែតភាសាអង់គ្លេសមួយច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ

១៣. ផ្តល់ជូនទស្សនាវដ្តីភាសាអង់គ្លេសមួយក្បាលដោយឥតគិតថ្លៃ


២. សេវាកម្មថែទាំក្នុងការព្យាបាល

មន្ទីរពេទ្យផ្តល់ជូនសេវាកម្មពិនិត្យ មានប្រធានពេទ្យ ប្រធានផ្នែកព្យាបាលខុសៗគ្នាចំពោះអ្នកជម្ងឺមានអាការៈខុសៗគ្នាដែរ។ លោកប្រធានពេទ្យមានការត្រួតពិនិត្យបន្ទប់ជាប្រចាំ ខណៈនោះក៏មានអ្នកជំនាញថែទាំចល័តមើលសាកសួរ និង ណែនាំពីការថែទាំ គិលានុបដ្ឋាយិកាបន្ទុក គិលានុបដ្ឋាយិកាជាន់ខ្ពស់ អ្នកជំនាញតំហែទាំរួមគ្នាផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងម៉ត់ចត់។

៣. ការផ្តល់ជូនអាហារពេលព្រឹក និង តែថ្ងៃត្រង់សំរាប់ បន្ទប់ VIP

(1)ពេលវេលាយកអាហារទៅ ៖  អាហារពេលព្រឹក៖ 7:00ដល់7:30 តែថ្ងៃត្រង់ ៖ 15:30ដល់16:00

(2)ដើម្បីមានធានាថាអ្នកជម្ងឺ និង គ្រួសារ បានស្រស់ស្រូបអាហារដោយទុកចិត្ត ប្រសិនបើពេលដែលបញ្ចូនអាហារទៅគ្មានមនុស្ស ឬ ត្រូវមានការពិនិត្យនៅក្រៅ ក្នុងពេលនោះមិនអាចបរិភោគអាហារ។ ប្រសិនបើអ្នកជម្ងឺ និង គ្រួសារត្រលប់មកបន្ទប់វិញត្រូវការអាហារពេលព្រឹក ឬ អាហារថ្ងៃត្រង់ អាចផ្តល់ដំណឹងទៅគិលានុបដ្ឋាយិកា ដើម្បីអោយគិលានុបដ្ឋាយិកាប្រាប់ដល់បុគ្គលិកអោយយកមកមួយដងទៀត។

(3)ដើម្បីមានធានាថាអាហារមានការប្រមូល និង សំអាតមេរោគទាន់ពេលវេលា។ ជារៀងរាល់ពេលមួយម៉ោងក្រោយពីយកអាហារទៅ គិលានុបដ្ឋាយិកានឹងទៅបន្ទប់អ្នកជម្ងឺប្រមូលគ្រឿងសំរាប់បរិភោគ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

(4)រាល់គ្រឿងសំរាប់បរិភោគមិនមែនសំភារៈផ្តល់ជួនឡើយ ប្រសិនបើត្រូវការប្រើប្រាស់ សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកា គិតតម្លៃដើមផ្តល់ជូន ប្រសិនបើមានអ្នកធ្វើអោយខូចខាត ត្រូវសងតាមតម្លៃដើមដែរ។

មហារីកសុដន់
មហារីកថ្លើម
មហារីកកស្បូន
មហារីកលឹង្គ
មហារីកបំពង់ក
មហារីកពោះវៀនធំ
មហារីកកន្សោមកូន
មហារីកសួត
មហារីកក្រពះ
មហារីកបំពង់អាហារ
មហារីកឆ្អឹង
មហារីកខួរក្បាល
ជម្ងឺមហារីកឈាម(ឈាមសស៊ីឈាមក្រហម)
មហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
មហារីកយោនី
មហារីកកូនកណ្តុរ
មហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
មហារីកស្បូន
មហារីកខួរឆ្អឹង
មហារីកស្បែក
មហារីកប្លោកនោម
មហារីកត្រសាល់គូទ
មហារីកមាត់
មហារីកលំពែង
មហារីកតំរងនោម
មហារីកពងស្វាស
មហារីកពោះវៀនតូច
មហារីកពោះវៀន
មហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
មហារីកប្រមាត់
មហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័
មហារីកអណ្តាត
មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
មហារីកភ្នែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសួត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកថ្លើម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកសុដន់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
រោគសញ្ញាមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកយោនី
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
រោគសញ្ញាមហារីកអណ្តាត
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកភ្នែក
រោគសញ្ញានៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
រោគសញ្ញាជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកក្រពះ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលំពែង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បែក
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
អាការៈរបស់ជម្ងឺមហារីកស្បូន
អាការៈរបស់ជម្ងឺ​មហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកសួត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូមរ័(Soft Tissue Tumors)
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកយោនី
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមហារីកអណ្តាត
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
រោគវិនិច្ឆ័យជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសុដន់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកថ្លើម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកសួត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរក្បាល
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលឹង្គ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកន្សោមកូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពះ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនធំ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកលំពែង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់អាហារ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្លោកនោម
ការព្យាបាលមហារីកដែលមានឈ្មោះថាសបធីសូធូម័រ(Soft Tissue Tumors)
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកយោនី
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកត្រសាល់គូទ
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកស្បូន
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកប្រមាត់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ការព្យាបាលមហារីកអណ្តាត
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកបំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកក្រពេញអាដ្រេណាល់
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកភ្នែក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពោះវៀនតូច
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកខួរឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកពងស្វាស
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកច្រមុះ និង បំពង់ក
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកឆ្អឹង
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកតំរងនោម
ការព្យាបាលជម្ងឺមហារីកកូនកណ្តុរ