มะเร็งทวารหนัก

โรคมะเร็งทวารหนักคืออะไร?


มะเร็งทวารหนัก คือ เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นจากเซลล์ภายในทวารหนัก มักจะเกิดขึ้นบริเวณรูทวารหนักหรือบนผิวหนังปากทวารหนัก ส่วนที่เกิดขึ้นใต้เส้น Dentate line ( เส้นแบ่งทวารหนักออกเป็นส่วนบนและส่วนล่าง ) จะเป็นมะเร็งรอบทวารหนัก อีกทั้งมะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่รูทวารหนักและบริเวณรอบทวารหนัก โดยมักจะเกิดขึ้นจากการกระตุ้นเรื้อรังของโรคฝีคัณฑสูตร ริดสีดวงทวาร แผลเป็นจากการผ่าตัด โรคหูด และซีสต์รูเหนือกระดูกก้นกบ มาเป็นเวลานาน

อัตราการเกิดโรคมะเร็งทวารหนักและอัตราการเสียชีวิตสูงแค่ไหน?

มะเร็งทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบเห็นได้ไม่บ่อย แต่ทุกปีทั่วโลกจะมีคนประมาณ 30,400 คน ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทวารหนัก และทุกปีก็จะมีคนจำนวนประมาณ 710 คน เสียชีวิตเพราะโรคนี้ อีกทั้งอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็งทวารหนักมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ซึ่งโรคมะเร็งทวารหนักมักเกิดในเพศหญิง เปรียบเทียบอัตราการเกิดในเพศหญิงและเพศชายอยู่ที่ 3 : 2

สาเหตุของโรคมะเร็งทวารหนักคืออะไร?

จนถึงปัจจุบันสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งทวารหนักยังคงไม่ชัดเจน แต่มีผลการวิจัยยืนยันแล้วว่า ปัจจัยบางอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งทวารหนัก ซึ่งประกอบไปด้วย ไวรัส HPV การมีเพศสัมพันธ์ การสูบบุหรี่ โรคเอดส์ และการเปลี่ยนแปลงของเนื้องอกดีที่ทวารหนัก เป็นต้น  มะเร็งทวารหนัก 


ประเภทของมะเร็งทวารหนักมีอะไรบ้าง?

การแบ่งประเภทของมะเร็งทวารหนักสามารถยึดตามตำแหน่งการเกิดโรคที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งได้แก่ มะเร็งชนิดอยู่เฉพาะที่ มะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma มะเร็งชนิดต่อม มะเร็งชนิด Basal cell carcinoma มะเร็งชนิด Malignant melanoma เป็นต้น

1. มะเร็งชนิดอยู่เฉพาะที่ : เซลล์ผิวชั้นนอกทวารหนักมีความผิดปกติมาก คล้ายคลึงกับเซลล์มะเร็ง

2. มะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma : เนื้องอกที่เกิดจากเซลล์ชนิด Squamous ที่ปากทวารหนักและส่วนใหญ่ในรูทวารหนัก

3. มะเร็งชนิดต่อม : เกิดจากต่อมใต้เยื่อเมือกทวารหนักที่ขับสารคัดหลั่งของรูทวาร และอาจเกิดขึ้นจากต่อม apocrine ( เป็นต่อมผิวหนังรอบทวารหนัก )

4. มะเร็งชนิด Basal cell carcinoma : เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังรอบทวารหนักหรือบริเวณผิวหนังที่มักจะถูกแดดส่อง เช่น ใบหน้าและมือ แต่จะมีจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นที่ทวารหนัก

5. มะเร็งชนิด Malignant melanoma : เป็นเนื้องอกที่เติบโตขึ้นมาจากเม็ดสีเมลานินภายในผิวหนังของทวารหนัก จะมีมะเร็งทวารหนักประมาณ 1% - 2% เท่านั้นที่เป็น Malignant melanoma

อาการแสดงของโรคมะเร็งทวารหนักมีอะไรบ้าง?

1. ไส้ตรงที่ทวารหนักมีเลือดออก

2. ไม่สบายบริเวณทวารหนักและมีอาการคันผิดปกติ

3. บริเวณริมทวารหนักมีก้อนเนื้อขนาดเล็ก อีกทั้งเติบโตช้า

4. พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งรูปร่างของอุจจาระก็เปลี่ยนไป

5. รอบทวารหนักหรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบบวมโต

6. มีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยบริเวณทวารหนัก และเมื่อเนื้องอกรุกล้ำไปถึงท่อทวารหนักหรือกล้ามเนื้อหูรูด อาการเจ็บปวดก็จะรุนแรงมากขึ้น

วิธีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งทวารหนักมีอะไรบ้าง?

1. การตรวจทั่วไป : การตรวจทวารหนักด้วยสายตาและการใช้นิ้วมือ หรือการตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ การตรวจอุจจาระ การตรวจลำไส้ตรง และการส่องกล้องตรวจลำไส้ เป็นต้น

2. การตรวจโดยการส่องกล้องทวารหนัก : ก่อนทำการตรวจโดยการส่องกล้องทวารหนักควรตรวจด้วยสายตาและนิ้วมือก่อน ซึ่งแพทย์จะใช้น้ำมันหล่อลื่นทาบริเวณกล้องส่องทวารหนัก จากนั้นค่อยๆ สอดกล้องเข้าไปในทวารหนักและลำไส้ตรง สามารถมองเห็นได้ว่าภายในทวารหนักมีก้อนเนื้อหรือไม่

3. การตรวจ PET/CT : การตรวจ PET/CT สามารถประเมินระดับของมะเร็งทวารหนัก อีกทั้งสามารถแสดงให้เห็นว่ามีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองหรือไม่และลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไปหรือไม่

4. การตรวจชิ้นเนื้อ : แพทย์จะใช้เข็ม กรรไกรเล็กหรือคีมตัดเนื้องอกส่วนหนึ่งออกมา จากนั้นจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจชิ้นเนื้อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ การตรวจชิ้นเนื้อประกอบไปด้วย การใช้เข็มเจาะเพื่อดูดชิ้นเนื้อไปตรวจและการตัดชิ้นเนื้อตรวจต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลมะเร็งทวารหนัก 2


เทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับโรคมะเร็งทวารหนักแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง?

1. การผ่าตัด : จะอาศัยจากตำแหน่งก้อนมะเร็ง ก้อนมะเร็งมีการรุกล้ำไปกล้ามเนื้อหูรูดหรือไม่ และมีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบหรือไม่ เป็นต้น มาใช้กำหนดตำแหน่งที่จะผ่าตัด วิธีการผ่าตัดประกอบด้วย การผ่าตัดท้องและฝีเย็บและการผ่าตัดเฉพาะส่วน

2. การฉายรังสี : เป็นการฉายรังสีตามสภาพร่างกายและส่วนที่เป็นมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งทวารหนัก สามารถใช้ประกอบกับการผ่าตัดได้ ซึ่งถ้าฉายรังสีก่อนการผ่าตัดจะสามารถยกระดับอัตราของการผ่าตัด ส่วนการฉายรังสีหลังการผ่าตัดสามารถลดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งทวารหนักได้

3. การให้ยาเคมี : เป็นการให้ผู้ป่วยทานยา บางครั้งต้องใช้ตัวยาฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อของผู้ป่วย โดยทั่วไปมักใช้ร่วมกับการผ่าตัดและการฉายรังสี สามารถลดการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งทวารหนักได้

วิธีการดูแลพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทวารหนักมีอะไรบ้าง?

1. ผู้ป่วยมะเร็งทวารหนักควรมีความกระตือรือร้นในการร่วมมือกับแพทย์

2. ผู้ป่วยมะเร็งทวารหนักควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีในการดำรงชีวิต

3. ผู้ป่วยมะเร็งทวารหนักควรเลิกบุหรี่และไม่ทานอาหารรสจัด

4. ผู้ป่วยมะเร็งทวารหนักควรทานผักและผลไม้สดให้มาก

5. คนในครอบครัวควรดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยอยู่เสมอ

6. ผู้ป่วยมะเร็งทวารหนักควรเลี่ยงอารมณ์ท้อถอย ความกังวล และการมองโลกในแง่ร้าย

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับโรคมะเร็งทวารหนัก

ทีมผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงซึ่งรวบรวมแพทย์ศัลยกรรมด้านมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉายแสงมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคแบบบาดแผลเล็ก พยาบาลผู้ดูแลแผนกมะเร็งและเจ้าหน้าที่ล่าม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะร่วมกันกำหนดแผนการโดยประเมินจากสภาพร่างกายและอาการของผู้ป่วยมะเร็งทวารหนัก เพื่อยกระดับผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมะเร็งทวารหนัก 3


มะเร็งทวารหนักกับแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนมีประสิทธิภาพในการปรับสมดุลของร่างกาย ช่วยในการต้านมะเร็ง ยกระดับประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันและเสริมให้แข็งแรง เป็นต้น ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้นำการแพทย์แผนจีนมาใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีอื่นๆ ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างข้อดีของแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถยกระดับผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สามารถได้รับการสนับสนุนด้านใดได้บ้าง

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่รวมหลายแขนงกำหนดแผนการแบบบูรณาการให้ผู้ป่วยมะเร็งทวารหนัก โดยใช้วิธีการแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดเปิดบาดแผลที่ร่างกายผู้ป่วยเพียง 1-2 มิลลิเมตร จากนั้นเจาะลงไปภายใต้การนำของอุปกรณ์ภาพถ่ายทางการแพทย์ โดยใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น ท่อเล็กๆ ขดลวด เป็นต้น เจาะเข้าไปในร่างกายโดยตรง เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยตำแหน่งรอยโรค หรือขณะที่ดูดชิ้นเนื้อก็ทำการอุดหลอดเลือดแดงและสวนยา เมื่อบูรณาการกับการเจาะจงเซลล์มะเร็งจะสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดมะเร็งทวารหนักได้แม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งผสานกับการใช้เทคนิคภูมิคุ้มกันจะสามารถยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยให้สูงขึ้น เป็นการนำข้อดีของเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็กมาประสานกัน หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ได้จากเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมโดยการฉายรังสีและเคมีบำบัด สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกด้านมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ในโรงพยาบาลยังเสนอการบริการห้องผู้ป่วยอันสะดวกสบายและโภชนาการด้านอาหาร เป็นต้น เพื่อช่วยบำรุงร่างกายให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแห่งประเทศจีนได้ตั้งสำนักงานขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น ทุกปีสำนักงานจะรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและส่งตัวมายังโรงพยาบาลจำนวนมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลและฟื้นตัวมาจากหลายประเทศ

ด้านหนึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเสนอการบริการด้านการแพทย์ที่ครบวงจรให้แก่ผู้ป่วย อีกด้านหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพทางการแพทย์ให้สูงขึ้น โดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ป่วย อีกทั้งช่องทางการติดต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีหลายช่องทาง ได้แก่ ทางออนไลน์ ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ หรือการพบปะกัน เพื่อขยายช่องทางการบริการให้คำปรึกษา ช่วยให้พวกเขาต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระดูก
มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็งตับอ่อน
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งสมอง
มะเร็งช่องปาก
มะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
มะเร็งคอ
มะเร็งถุงน้ำดี
มะเร็งช่องคลอด
มะเร็งองคชาติ
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
มะเร็งโพรงจมูก
มะเร็งลำไส้เล็ก
มะเร็งไต
มะเร็งทวารหนัก
มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Multiple myeloma
มะเร็งต่อมหมวกไต
มะเร็งกระดูกสันหลัง
มะเร็งลำไส้
มะเร็งตา
โรคมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน
มะเร็งลิ้น
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งรังไข่
มะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรคมะเร็ง การรักษาโรคมะเร็ง
ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์ไทยรัฐประเทศไทย เดินทางไปสัมภาษณ์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวถึงเมืองกวางเจา และเห
โครงการ 2,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งของมูลนิธิบ่ออ้าย (ประเทศไทย)
งานมอบรางวัล “ผู้กล้าสู้มะเร็งประจำเดือนมีนาคม”
ผู้บริหารของโรงพยาบาลเราได้พบคุณห่าวซีซานสมาชิกสถาบันด้านวิศวกรรมแห่งประเทศจีน เพื่อเสาะหาความร่วมมือและการพัฒนา
กลุ่ม MDT ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีสุขภาพที่แข็งแรงและกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
นำโรงพยาบาลเข้าสู่มาตรฐาน JCI ยกระดับให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว
สุขไปกับชีวิตสายการแพทย์ เติมเต็มคุณค่าของชีวิต
การฝังแร่ไอโอดีน เสียงสวรรค์ของผู้ป่วยมะเร็ง --การประชุมใหญ่ด้านเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ไอโอดีนครั้งที่ 13 ณ ประเทศจีน